Công ty TNHH Kura Việt Nam, Đại lý phân phối Uỷ quyền của Taisei Kogyo tại Viet Nam.

Danh sách một số sản phẩm đang có tại kho như sau:

Element for Filter P-UL-10A-100W Lõi lọc dầu
Air Breather AP-04 Xả khí
Oil Cooler FCD-350A-2 Bộ làm mát dầu
Element for Filter P-GF-A-08-3-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-GF-A-08-3-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-G-UL-03A-20UW Lõi lọc dầu
Element for Filter P-G-UM-03-200W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-LU-16-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-TRF-10-8C Lõi lọc dầu
Element for Filter P-TRF-12-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-03A-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-03A-40UW Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-10A-10UW Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UM-03-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UM-03-40UW Lõi lọc dầu
Element for Filter P-VN-06A-150W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-VN-10A-150W Lõi lọc dầu
Filter Assembly SFT-08-150W Lõi lọc dầu
Filter Assembly SFT-10-100W Lõi lọc dầu
Filter Assembly SFT-12-100W Lõi lọc dầu
Filter Assembly SFT-16-150W Lõi lọc dầu
Spare Packing for element replace SP-GF-A-08 Bộ gioăng
Spare Packing for element replace SP-VN-06A Bộ gioăng
Spare Packing for element replace SP-VN-08A Bộ gioăng
Filter Assembly 107-10-2-3C-IV Lọc dầu Taisei Kogyo
Element for Filter AP-06-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-UL-06A-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-VN-06A-1500W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-UL-06A-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-UL-06A-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-VN-06A-150W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-UL-06A-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-VN-06A-150W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-10A-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-VN-10A-50W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-T-UL-16A Lõi lọc dầu
Spare Packing for element replace SP-T-UL-16A Phớt làm kín
Element for Filter P-AK-12-100K Lõi lọc dầu
Element for Filter P-GM-3-0UW Lõi lọc dầu
Element for Filter P-TRF-10-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-G-UL-06A-20UW Lõi lọc dầu
Packing Set (for Element change) SP-G-UL-06A Phớ Taisei Koyo
Oil Cooler SST003061 T-FCF-256-2 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-UL-06A-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-20B-10U Lõi lọc dầu
Oil Cooler FCD-256A-1 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-UL-12A-20U Lõi lọc dầu
Spare Packing for element replace SP-UL-12A Lõi lọc dầu
Filter Assembly UL-12A-20U-IVN Lọc dầu Taisei Kogyo
Cooler FTC-120-4013F Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Oil Cooler ATL-1531-2 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Oil Cooler FCF-242-2 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Oil Cooler FCF-418-1 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Oil Cooler FCF-256-2 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Oil Cooler FCD-350A-2 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Element for Filter #CF06/08 F-913-1 Lõi lọc dầu
Element for Filter P-351-A-04-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-351-A-04-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-351-B-08-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-TM-2-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-TM-3-8C Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-UL-06A-10UW Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UH-04A-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UH-04A-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-08A-3C Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-08A-8C Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-10A-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-10A-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-10A-3C Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UM-06-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UM-06-20U Lõi lọc dầu
Element For Filter P-VN-06A-150W Lõi lọc dầu
Element For Filter P-VN-10A-150W Lõi lọc dầu
Filter Assembly SFT-04-150W Lọc dầu Taisei Kogyo
Cartridge Filter CF06-10μ Lọc dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-F-UH-06A-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-UH-12A-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-VN-08A-150W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-VN-12A-150W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-VN-16A-150W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-VN-04A-200W Lõi lọc dầu
Element for Filter TM-B-04-2-10U-IK Lõi lọc dầu
Element for Filter CCP-20-1L Lõi lọc dầu
Element for Filter CCWN-5-1L Lõi lọc dầu
Element for Filter CCWN-10-1L Lõi lọc dầu
Element for Filter CCWN-25-1L Lõi lọc dầu
Filter Assembly 351-A-04-20U-IK Lõi lọc dầu
Filter Assembly 351-A-04-20UW-IK Lõi lọc dầu
Element for Filter P-351-A-04-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-351-A-04-20UW Lõi lọc dầu
Filter Assembly P-AP03804-40UW Lõi lọc dầu
Air Breather AP-03 Lõi lọc dầu
Air Breather AP-12 Lõi lọc dầu
Filter Assembly FU-75 Lõi lọc dầu
Element for Filter P-AP-03 Lõi lọc dầu
Element for Filter P-AP-12 Lõi lọc dầu
Element for Filter P-AP-24-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-AP-32-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-AP-48-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-COS-L-12-A-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-03A-8C Lõi lọc dầu
Element For Filter P-VN-12A-150W Lõi lọc dầu
Spare Packing for element replace SP-COS-L-12-A Lõi lọc dầu
Spare Packing for element replace SP-UL-03A Lõi lọc dầu
Spare Packing For Element Replace SP-VN-12A Lõi lọc dầu
Element for Filter Hard Paper P-AP-06 Lõi lọc dầu
Element for Filter Hard Paper P-AP-16 Lõi lọc dầu
Element for Filter P-AP-32-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-AP-48-20U Lõi lọc dầu
Filter UL-06A-10U-IVN Lọc dầu Taisei Kogyo
RETURN FILTER P-T-UL-16A Lọc dầu Taisei Kogyo
Spare Packing for element replace SP-T-UL-16A
Oil Cooler FCF -226-2 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly MVF-01-25C-E Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly G-UL-16A-60W-IVN Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly GF-6-3-10U-IV Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly UL-10A-10U-IVN Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Element P-ISV-08A-150W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-10A-20U Lõi lọc dầu
Element For Filter P-VN-10A-150W Lõi lọc dầu
Filter Assembly SFT-16-100W Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly UL-10A-10U-IVN Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly GF-A-06-3-10U-IV Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly G-UL-12A-50UW Lọc dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-G-UL-12A-50UW Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly UL-10A-10U-IVN Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly GF-A-06-3-8C-IV Lọc dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-UL-10A-20U Lõi lọc dầu
Element For Filter P-VN-10A-150W Lõi lọc dầu
Filter Assembly SFT-16-100W Lọc dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-UL-10A-20U Lõi lọc dầu
Element For Filter P-VN-10A-150W Lõi lọc dầu
Filter Assembly SFT-16-100W Lọc dầu Taisei Kogyo
PRESSURE FILTER UH-12-10u-EV Lọc dầu Taisei Kogyo
RETURN FILTER TRF-12-20u-EV Lọc dầu Taisei Kogyo
ELEMENT FOR FILTER P-UL-16A-200W Lõi lọc dầu
ELEMENT FOR FILTER P-VN-20B-60W Lõi lọc dầu
Filter Assembly UL-06A-10U-EV Lọc dầu Taisei Kogyo
ELEMENT FOR FILTER P-UL-06A-10U Lõi lọc dầu
Spare Packing For Element Replace SP-UL-06A Lõi lọc dầu
ELEMENT FOR FILTER P-VN-20B-150W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-G-UL-20B-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-GF-A-08-3-20U Lõi lọc dầu
Spare Packing for element replace SP-GF-A-08 Lõi lọc dầu
Element for Filter P-COS-L-12-A-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-03A-8C Lõi lọc dầu
Element for Filter P-VN-12A-150W Lõi lọc dầu
Element for Filter J-1321-1-10 Lõi lọc dầu
Sealing Parts Set For Overhaul SA-3502-06A Lõi lọc dầu
Sealing Parts Set For Overhaul SA-351-A-10 Lõi lọc dầu
Sealing Parts Set For Overhaul SA-UM-10 Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-UL-20B-3C Lõi lọc dầu
Spare Packing For Element Replace SP-VN-08A Lõi lọc dầu
Element For Filter P-VN-08A-150W Lõi lọc dầu
Filter Assembly UH-06A-10U-IV Lõi lọc dầu
Filter element P-UM-10-8C Lõi lọc dầu
Element For Filter P-VN-12A-150W Lõi lọc dầu
Suction Line Filter VM-06-100W-MEK Lõi lọc dầu
Line Filter 351-A-03-10U-IVM Lõi lọc dầu
Return Fitter FAB-35 Lọc dầu Taisei Kogyo
OIL COOLER FCF-234-1 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly SFN-06-100K Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly G-CFK-08-20UT Lọc dầu Taisei Kogyo
Oil Cooler FCF-313-0 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly TRF-12-20U-EV Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly UH-12A-10U-EV Lọc dầu Taisei Kogyo
Element For Filter P-TRF-12-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-GM-3-10UW Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-GM-04Z-3-10UW ---> P-F-GM-3-10UW Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-GF-A-06-3-10U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-F-UL-10A-10U Lõi lọc dầu
Cooler ATK-2432F-03-A22 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Air Cooler ATK-2032F-03-2 (Oil Cooler Rc 3/3 AC200V) Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Air Cooler ATK-2032F-04-2 (Oil Cooler Rc 1/2 AC200V ) Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-G-UM-03-40UW Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-03A-20U Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-03A-20UW Lõi lọc dầu
Spare Packing for element replace SP-G-UM-03 Lõi lọc dầu
Spare Packing for element replace SP-UL-03A Lõi lọc dầu
Element for Filter P-UL-10A-100W Lõi lọc dầu
Filter Assembly 351-A-04-10U-V Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly 351-B-06-20U-V Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly 351-B-08-20U-V Lọc dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-351-A-04-10U Lọc dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-351-B-06-20U Lọc dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-351-B-08-20U Lõi lọc dầu
Seal Kit for element replacement SP-351-A-04 Lõi lọc dầu
Seal Kit for element replacement SP-351-B-06 Lõi lọc dầu
Seal Kit for element replacement SP-351-B-08 Lõi lọc dầu
Element for Filter P-Y-UL-16A-200W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-Y-VN-20B-60W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-352-B-06-8C Lõi lọc dầu
Element for Filter P-3502-06A-3-10UW --> P-3502-3-10UW Lõi lọc dầu
Element for Filter P-Y-UL-16A-200W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-Y-VN-20B-60W Lõi lọc dầu
Filter Assembly GC-12Z-6-8C-K Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly LCN-12-4-8C-IV Lọc dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-GC-6-8C Lõi lọc dầu
Element for Filter P-LCN-4-8C Lõi lọc dầu
Element for Filter P-Y-UL-16A-200W Lõi lọc dầu
Element for Filter P-Y-VN-20B-60W Lõi lọc dầu
Oil Cooler FCD-350A-2 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Oil Cooler FCF-242-0 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Oil Cooler FCF-242-1 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Oil Cooler FCF-242-2 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Oil Cooler FCF-270-2 Bộ làm mát dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly SFN-24-60K Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly TRF-10-10U-IVN Lọc dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-VN-04A-150W Lõi lọc dầu
Spare Packing for element replace SP-VN-04A Lõi lọc dầu
Filter Assembly VN-04A-150W-I Lọc dầu Taisei Kogyo
Indicator EA-3 Lõi lọc dầu
Filter Assembly G-UL-10A-50UK-EK-L Lọc dầu Taisei Kogyo
Filter Assembly UM-10-8C-EVM-L Lọc dầu Taisei Kogyo
Element for Filter P-UM-10-8C Lõi lọc dầu
Seal Kit For Element Replacement SP-UM-10 Lõi lọc dầu
Element for Filter P-LND-03-10U Lõi lọc dầu
Spare Packing for element replace SP-LND-03 Lõi lọc dầu
Element for Filter P-3502-2-10U Lõi lọc dầu
Seal Kit for element replacement SP-3502-04A Lõi lọc dầu


Mọi yêu cầu xin vui lòng liên hệ
Công ty TNHH Kura Việt Nam
Địa chỉ: : 07 Nhà Liền Kề Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Kho hang: KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
Tel.: : 024.62949694
Hotline : 0912286566
Email : sales@vinakura.com
Website: www.vinakura.com