mọi người cho mình hỏi xí.Mình mới học nên cũng chưa biết nhiều mong mọi người chỉ bảo. có chi tiết này mong mọi người chỉ giúp cách gia công với.cái rảnh sâu quá không biết gia công thê nào cả.cảm ơn mọi người nhiều.

http://www.mediafire.com/download/8j...ek/napam.prt.4
http://www.mediafire.com/download/k6...77/Capture.PNG